Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ασφάλεια

Το Creative Survey σε συνεργασία με την Phaistos Networks εγγυάται την ασφάλεια των δεδομένων που θα συλλεχθούν και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτρέψει οποιονδήποτε κίνδυνο υποκλοπής τους. Μόνο συγκεκριμένα άτομα έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που μας δίνετε και η πρόσβασή τους αυτή αφορά λόγους ανάλυσης και επεξεργασίας των στοιχείων.

Δημοσίευση αποτελεσμάτων

Κατά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας, το Creative Survey θα δημοσιεύσει όλα τα αποτελέσματα σε ανοικτό αρχείο αποκρύπτοντας όλα τα προσωπικά δεδομένα/στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Ο επισκέπτης/χρήστης της έρευνας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies. Χρησιμοποιούμαι cookies αποκλειστικά και μόνο για να είναι εφικτός ο ποιοτικός έλεγχος και για να αποφευχθεί η ενόχληση του χρήστη να επαναλάβει την έρευνα.

Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Το Creative Survey δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών που θα συμμετέχουν στην έρευνα σε κανένα τρίτο φορέα. Το Creative Survey μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των συμμετοχόντων στην έρευνα σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

Διόρθωση ή/και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Το Creative Survey δίνει το δικαίωμα στους συμμετέχοντες στην έρευνα να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα, να διορθώσουν ή/και ενημερώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν τη συμμετοχή τους, ανά πάσα χρονική στιγμή, απoστέλνοντας email στο: info@creativesurvey.gr

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη που συμμετέχει στην έρευνα υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση το Creative Survey διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη συμμετάσχει στην έρευνα.